VÅR HJORTUPPFÖDNING

Centrumanläggningen i hjortuppfödningen

Hösten 2002 startade byggnationen av det första lilla hjorthägnet för kronvilt (kronhjort) på Backa.

2003 i mars var det första hägnet klart att ta emot de första kronhjortarna som kom från hägn i Dalarna och Västergötland.

Två år senare var de två delhägnen på ca 120 resp 40 ha färdiga att ta i drift.  Under detta år färdigställdes även en hanteringsanläggning med en rad fållor samt ett hanteringshus på ca 140m2 och två utfodringshus (ett i vardera hägnet).

 

 Kontakt:   hjort@backahojden.se

 

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Det mindre gulaktiga hägnet i norr är ca 40 ha.

Det större rosafärgade hägnet ät ca 120 ha.

Det blåfärgade området i det större hägnet är en mycket grund, delvis igenvuxen sjö sänkt kring år 1900.

HJORTUPPFÖDNING

 

 

Flertalet hjortuppfödare i Sverige är mindre hobbyaktörer med ett mindre antal djur. Antalet uppfödare med ett större antal djur växer idag!

Sammanlagt uppgick antalet uppfödda svenska hjortar år 2010 till ca 25 000 dovhjortar och 7 000 kronhjortar.

Svenska hjortuppfödare kan indelas i tre produktionsinriktningar, nämligen avel, kött och jakt. Kombinationer av produktions-inriktningarna förekommer.


Avel

 Denna kategori innefattar hjortuppfödare med s.k. A-status, som inriktar sig på att producera bra avelsdjur till försäljning. Uppfödningsmetoden medför att djuren hanteras och kontrolleras oftare än i de andra kategorierna. Att metoden är arbetskrävande och kostsam kan försvaras med att det finns goda förtjänst-möjligheter, om uppfödaren lyckas med avelsarbetet och det finns efterfrågan på livdjur. Intresset för kronhjortsuppfödning är idag betydligt större än intresset för att föda upp dovhjort, vilket gör att efter-frågan på kronhjortslivdjur är stor.


Köttproduktion

 Dessa hjortuppfödare inriktar sig på att producera volymer av hjortkött till för- säljning. Den dominerande uppfödnings-metoden är ett alternativ till traditionell produktion av nöt- och lammkött. Uppfödningen är intensiv, med ett stort antal djur per ytenhet, vilket kräver god tillgång på föda för att uppnå hög tillväxt på slaktdjuren. De största uppfödningarna på detta område är i Sverige idag dov- hjortsbesättningar.


Jakt

 I en mycket liten del av svenska hjorthägn förekommer jakt. Hjortuppfödaren inriktar sig på jaktupplevelser, där jakttillfällen och troféer säljs. Nödvändigt i denna produktionsform är att hägnet har stora inslag av skog och en för jakt lämplig arrondering. 

Uppfödningen är extensiv, vilket kräver små arbetsinsatser av uppfödaren i förhållande till det ekonomiska utbytet.